නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fl!jdla ÖiawjYH øjH

l%Sï lma 01hs
ng¾ ñ,ala ñ,s,Sg¾ 1'890^ñ,ala lma 01¬ úkdlsß fïiyeÈ 01&


idod.kakd wdldrh

l%Sï iy ng¾ ñ,ala ál fyd¢ka lj,ï lr ta ;eáhlg oud wjka tfla WIaK;ajh fi,aishia wxYl 95 g oud meh folhs ñks;a;= myf<djla ;nd .kak' bkamiq th t<shg f.k mehlg muK ld,hla t<sfh ;nkak'bkamiq th fyd¢ka fmrd Öia tl fjkalr .kak'


tu.ska idod.; yels lEu j¾.

fl!jdla fldaka ueIa
fl!jdla .%SkamSia lß
fl!jdla biaika neÿu


iQmfõ§ kslaika fnkaia,s tharu villas(pvt)Ltd

Oïñl fyajdjiï