ඉවුම් පිහුම්

Bis rhsia


wjYH øjH

 • yd,a lma 2
 • ly f;a ye¢ 1$4
 • lrouqx.= 4
 • lrdnqkeá 6
 • l=re÷ fmd;= fmdä lE,a,la
 • rïfm lE,a,la
 • ng¾ mqrj, fïi yekaola
 • ¨Kq iaj,amhla
 • fmd,af;,a f;a yekaola
 • idok wdldrh

  yd,a fyd|g fidaof.k ng¾ yer wfkla fiaru tl;= lrf.k n;a tl msi.kak'n; bÿKg miafi WKqfjkau ;sfhoaÈ ng¾ ál tl;= lrf.k fyd|g l+re .d.kak' rij;a iqj|j;a lyn;la ,Eia;shs'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv