නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Ñlka fvj,awjYH øjH

l=l=,a uia .%Eï 500
úkdlsß fïi ye|s 4
ri wkqj ¨Kq
ñßia l=vq fïi ye|s 1
neo.ekSug fmd,af;,a
fndïnhs Ækq .%Eï 200
rïfm" lrmsxpd
wuq ñßia lr,a 2
;lald,s fidaia fïi yeÈ 6


idod.kakd wdldrh

l=l=,a uia l=vd len,sj,g lmd úkdlsß" ¨Kq l=vq iy ñßia l=vq j,ska wkdf.k .eUqre f;f,a neo f;,a fífrkakg yßkak' fjk;a n÷kla <sm ;nd thg f;,a tl;= lr r;a jQ miq isyskaj lmd.;a fndïnhs Ækq" wuq  ñßia" rïfm" lrmsxpd oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg neo.;a uia iy fidaia tl;= lr fyd|ska lj,ï lrf.k <sfmka nd.kak'


úOdhl iQmfõ§ iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr