නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

oe,af,d fvj,awjYH øjH

oe,a,ka .%Eï 250
lE,s ñßia fïi ye|s 1
.ïñßia f;a ye|s 1
iqÿ Ækq ìla 4
wuq bÕ=re lene,a,la
f,dl= Ækq f.ä 2
ud¿ ñßia lr,a 2
;lald,s f.ä 1
ri wkqj ¨Kq
úkdlsß fïi ye|s 2


idod.kakd wdldrh

msßisÿ lr.;a oe,a,ka fidaod lmd.kak' miqj .eUqre f;f,a neo.kak' nÿkla <sm ;nd ;,d.;a iqÿÆkq iy bÕ=re we;=¿ f;ïmrdÿjg wjYH øjH oud f;ïmrdÿ lr.kak' thgu ud¿ ñßia iy neo.;a oe,a,kao oukak' lE,s ñßia" .ïñßia l=vq" ri wkqj ¨Kq oud .kak' fidaia iaj,amhla o oud <sfmka bj;a lr.kak' wjidkfha úkdlsß w;.dk ,o lmd.;a î Ækq yd ;lald,s <sfmka bj;a lr.;a  oe,a,ka ñY%Khg tl;= lr.kak'


úOdhl iQmfõ§ iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr