ඉවුම් පිහුම්

lrj, neÿï rhsia


wjYH øjH

 • lÜg lrj, fyda ;,m;a lrj, lE,s lSmhla
 • yd,a lma 1
 • mßmamq lma 1$2
 • Ækqq f.ä 01
 • iqÿÆkq ìla 03
 • lrmsxpd iaj,amhla
 • ì;a;rhla
 • ly iaj,amhla
 • wuq ;=k my iaj,amhla
 • lE,s ñßia ier wkqj
 • wn iaj,amhla
 • ¨Kq ri wkqj
 • idok wdldrh

  yd,a lma tlgu mßmamq;a tl;= lrka fyd¢ka fidao, ¨Kq fmdâvl=;a tl;= lrf.k n; msi.kak'lrj, ál fyd¢ka fidao, WKqj;=r áll od, úkdä oyhla ú;r jy, ;shkak'f;,a álla r;a fjkak ;sh, talg fmdähg lvd.;a; lrj, ál tl;= lrf.k talgu lrmsxpd ál;a tl;= lrka fyd|g neo.kak'fïlg wn" Ækqq" iqÿÆkqq tla lrf.k f;ïmrdÿ lrka talgu ì;a;rh lvd tla lrf.k ial%eïn,a lr.kak' wuqmfya" lE,s ñßia" ly fmdâvla tl;= lrka fyd¢ka f;ïmrdÿ lrf.k wjidkhg msi.;a n;a iy mßmamq ñY%Kh tl;= lr.kak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv