නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

î*a fvj,a


wjYH øjH

yrla uia .%Eï 500^isyska fm;s lmd.kak&
úkdlsß fïi ye|s 4
ri wkqj ¨Kq
ñßia l=vq fïi ye|s 1
neo.ekSug fmd,af;,a
fndïnhs Ækq .%Eï 200
rïfm" lrmsxpd
wuq ñßia lr,a 2
;lald,s fidaia fïi ye|s 6


idod.kakd wdldrh

úkdlsß" ¨Kq l=vq iy ñßia l=vqj,ska uia fm;s wkdf.k .eUqre f;f,ys neof.k f;,a fífrkakg yßkak' uia neo.;a ;dÉÑfha f;,a iaj,amhla b;sß lr wfkla f;,a bj;a lrkak' fndïnhs Ækq" isyskaj ,shd.;a wuq ñßia yd wksl=;a øjH b;srs lr.;a f;f,ka nÈkak' neo.;a uia o h<s;a thg tl;= lr fidaia oud fyd|ska l,jï lr <sfmka nd.kak'


 úOdhl iQmfõ§ - iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr