නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ fvj,awjYH øjH

;ïnmq ud¿ .%Eï 750
fndïnhs Ækq .%Eï 500
wn .%Eï 20^wUrd.kak&
ng¾ .%Eï 50
ri wkqj ¨Kq
;lald,s fidaia fïi ye|s  2
úkdlsß fïi ye|s 2
iSks fïi ye|s 1
fiar o~q 1
rïfm lene,a,la
ñálsß fldamam 3


idod.kakd wdldrh

wn iy ñßia ñálsßj, Èh lr.kak' Bg úkdlsß" iSks" fiar iy rïfm lene,a, oukak' î Ækq y;rg lmd ng¾j, neo.kak' Bg ñálsß ñY%Kh oud Wl=fjk;=re msi.kak' Bg ud¿ len,s tl;= lr ñks;a;= lSmhla uo.skafka msif.k Wäka fidaia oukak'


úOdhl iQmfõ§ - iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr