නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mQßwjYH øjH

wdgd msá fldamam 01
mdka msá fldamam  1/4
WKq j;=r
l=vdjg lmd .;a lrmsxpd iaj,amhla
¨Kq wjYH muK
ne§ug f;,a


idod.kakd wdldrh

uq,skau wdgd msá yd mdkamsá j,g ¨Kq oud l,jï lr WKq j;=r yd l=vdjg lmd .;a lrmsxpd ál oud wkd.kak' bkamiq meh Nd.hla msfmkakg yer wk;=rej fvda tflka ál ál wrf.k f;,a .d.;a ,E,a,la u; ;=kS lr fmdä rjqï lmd f.k .eUqre f;f,a neo.kak'

 iQmfõoskSksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka