නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾ .d,sla kdkawjYH øjH

mdka msá .%Eï 500
l=vdjg lmd.;a iqÿ Ækq
fílska mjqv¾ f;a ye¢ 01
fílska fidavd f;a ye¢ 01
fhda.Ü 01
ng¾ fïi ye¢ 02
ri wkqj ¨Kq
uo WKqiqï j;=r álla


idod.kakd wdldrh

mdkamsá j,g fílska mjqv¾" fílska fidavd" ¨kq oud fyd¢ka l,jï lr.kak' thgu fhda.Ü tlo oud j;=r ál ál tla lrñka fvda tl wf;a fkdwef,k .dKg wkd.kak' bkamiq fyd¢ka jid meh 4 la msfmkakg ;nkak' wk;=rej ;j álla kSÜ jk;=re wkd f.k l=vdjg lmd.;a iqÿ Ækq tlalr kej; wkd f.k fmdä fnda, idod ;=kS lr ;eáhla <sfma ;nd mq¿iaid .kak' Wkqfjkau tajd u; ng¾ .d ms<s.kajkak'


iQmfõoskS ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka