නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

W¿ÿ jfâwjYH øjH

W÷ weg fldamam 01
wuq ñßia lr,a 02
f,dl= Ækq f.ä 01 
lrmsxpd iaj,amhla
iqÿre iaj,amhla
lE,s ñßia f;a ye¢ 02
.ïñßia iaj,amhla
fmd,a f;,a
ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

W÷ ál meh 08 la fmf.kak ;shkak¡ bkamiq j;=r álla tlalr fyd¢ka íf,kaâ lr.kak¡ thg lmd.;a wuq ñßi"a Ækq" lrmsxpd" iQÿre" lE,s ñßia" .ïñßia tlalr fyd¢ka l,jï lr.kak¡ wk;=rej ;j;a meh Nd.hla msfmkak ;nd f;,a ;dÉÑh r;a lr.kak¡ oeka wf;a j;=r iaj,amhla .df.k fvda tl fldgia jYfhka f.k w;ska rjqï yevhg iod f.k ueo isÿrla idod tfjf,au f;,g oud wvq .skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo.kak'


iQmfõoskS ksÆIS r;akisß
 .a,eu¾ T*a lspka