නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

WmamqudwjYH øjH

re,x fldamam 02
isyskaj lmd .;a lerÜ w, 01
,shd .;a ,Slaia fldamam 1/4
ñßia l=vq fïi ye¢ 01
;,d.;a bÕ==re iqÿ Ækq f;a ye¢ 01
wn iaj,amhla
f;,a iaj,amhla 
ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

re,x ál lnf,a neo ksfjkakg yrskak' mEka tlg f;,a iaj,amhla tlalr r;ajk úg wn" ;,d.;a bÕ==re" iqÿ Ækq oud neo.kak' thg lerÜ" ,Slai"a ñßia l=vq" Ækq oud f;ïmrdÿ lr re,x tla lr fyd¢ka l,jï lr fnß fkdjk .dkg j;=r oud úkdä 7la muK mshk jid msi.kak'


iQmfõoskS ksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka