නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mßmamq jfâ


wjYH øjH

lv, mßmamq fldamam 02
isyskaj lmd .;a Ækq f.ä 1/2
,shd .;a wuq ñßia lr,a 02
,shd .;a lrmsxpd iaj,amhla
úh<s ñßia lr,a 03
lE,s ñßia f;a ye|s 01
fmd,af;,a 
ri wkqj ¨Kq

idod.kakd wdldrh

lv, mßmamq ál meh 04 la fmfÕkakg yrskak' thska ñgla muK whska lr b;=re ál fyd¢ka íf,kaâ lr.kak' thg whska lr.;a mßmamq" lmd .;a Ækq"q wuq ñßi"a lrmsxpd" lvd .;a úh<s ñßia" lE,s ñßia" ¨Kq oud fyd¢ka l,jï lr w;ska l=vd fnda, yevhg fyda È.e;s fnda, yevhg idod f;,g oud wvq .skaof¾ neo.kak'


f;dafia


wjYH øjH

W÷ weg fldamam 01
yd,a msá fldamam 1/2
isyskaj lmd .;a f,dl= Ækq iaj,amhla
lrmsxpd iaj,amhla
fmd,af;,a fïi ye|s 02
j;=r
ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

W÷ weg hla fmf.kak oud fyd¢ka íf,kaâ lr.kak' thg yd,a msá iy ri wkqj ¨Kq oud j;=r tla lrñka Wl= neg¾ tlla iod.kak' th ;j;a úkdä 30 la muK msfmkak ;nkak' bkamiq f;,a fïi yeÈ 02 la r;a lr thg Ækq" lrmsxpd oud f;ïmrdÿ lr f;,a iu.u neg¾ tlg oud l,jï lr.kak' wk;=rej mEka tlg yekaolska neg¾ tflka álla oud ;=kS lr fome;a; mq¿iaid.kak'


iQmfõoskSksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka