නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

w, fndkavdwjYH øjH

;ïnd.;a w, fldamam 02
wn f;a ye|s 01
iQÿre f;a ye|s 01
fld;a;u,a,s f;a ye|s 01
lrmsxpd iaj,amhla
lmd.;a lcq fïi ye|s 01
Ækq f.ä 01
;,d .;a bÕ=re f;a ye|s 01
wuq ñßia lr,a 02
ly l=vq f;a ye|s 1/2
ñßia l=vq f;a ye|s 1/2
.rï uid,d f;a ye|s 1/2
¨Kq iaj,amhla
fld;a;u,a,s fld< iaj,amhla
foys nEhl hqI
neoSug f;,a


² neg¾ tlg

lv, msá fldamam 01
fldaka*a,j¾ fldamam 1/4 
lyl=vq f;a ye|s 1/4
ñßial=vq f;a ye|s 1/4
¨Kq iaj,amhla
f;,a fïi ye|s 01
fílska fidavd f;a ye|s 1/4


idod.kakd wdldrh

mEka tlg f;,a oud r;ajk úg wn" iQÿre yd fld;a;u,a,s" lrmsxpd" Ækq" bÕ=re" wuq ñßi"a lyl=v"q ñßia l=vq".ïñßia" uid,d" lcq" ¨qKq ish,a, oud l,jï lrkak' thg fmdä lr.;a w, ál oud l,jï lrf.k fld;a;u,a,s fld< iy foys hqI ál;a oud fyd¢ka wkd.kak'

lv, msá j,g fldaka*a,j¾" lyl=vq" ñßia l=vq yd ¨Kq oud j;=r tlalrñka Wl= neg¾ tlla iod.kak' thg fílska fidavd" f;,a iaj,amhla oud ñY% lr.kak' bkamiq l,ska iod.;a w, ñY%Kfhka ál ál /f.k fnda, idodf.k lv,msá neg¾ tfla oud ;jrd f.k wvq .skaof¾ .eUqre f;f,a neo.kak'

iQmfõoskSksÆIS r;akisß
 .a,eu¾ T*a lspka