නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

uqrex.d fld< frdáwjYH øjH

uqrex.d fld< iaj,amhla
mdka msá fldamam 1
isyskaj lmd .;a f,dl= Ækq f.ähla
.d .;a fmd,a fldamam 2
ng¾ iaj,amhla
j;=r
ri wkqj ¨Kq


idod.kakd wdldrh

Ndckhlg msßisÿ lr fidaod.;a uqrex.d fld< iuÕ mdkamsá oud fmd,a" ng¾" ¨Kqq oud fyd¢ka l,jï lr j;=r ál ál tla lrñka msá fnda,hla ilid.kak' bkamiq l=vd fnda,j,g lvd ;=kS lr lnf,a oud fome;a; mq¿iaid.kak'


iQmfõoskSksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka