නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mSkÜ pÜkswjYH øjH

neo.;a rglcq 50g
úh,s ñßia lr,a 07
iqÿ Ækq ìla 03
wn iaj,amhla
lrmsxpd iaj,amhla
fmd,af;,a fïi yekaola
ri wkqj ¨kq

idod .kakd wdldrh

iqÿ Ækq úh,s ñßia ¨kq oud fydoska wUrd .kak thg neo.;a rglcq oud j;=r iaj,amhla oud kej; fyd¢ka wUrd .kak miqj Ndckhlg fmd,af;,a oud r;a jq miq wn lrmsxpd oud úkdähla muk f;ïmrdÿ lr mSkÜ pÜks tlg oud l,jï lr .kak'


iQmfõoskSksÆIS r;akisß
.a,eu¾ T*a lspka