ඉවුම් පිහුම්

;=¾ls l%uhg rhsia


wjYH øjH

 • iïnd fyda ndiau;S lsf,da .%Eï 1
 • l=l=¿ uia lsf,da .%Eï 01
 • lrouqx.= iaj,amhla
 • lrdnq keá lsysmhla
 • l=re÷ fmd;= iaj,amhla
 • rïfma iaj,amhla


 • lßhg wjYH øjH
 • ;ïnd.;a uOHu m%uKfha biaika .%Eï 500
 • bÿKq f,dl= ;lald,s f.ä 3 la
 • ,shd.;a r;= ¿EKq fïi ye¢ 2 la
 • ng¾ fyda ÿkaf;,a iaj,amhla
 • mdka msá iaj,amhla
 • ñßia l=vq ri wkqj
 • wn fmaiaÜ f;a yekaola
 • idok wdldrh

  l=l=,auia fidaod ;rul len,sj,g lmd j;=r fldamam 6 la iuÕ ¨Kq" lrdnq keá" lrouqx.=" l=re÷ fmd;= iy rïfm tl;= lr ;ïnd .kak' tu ;eïnQ j;=r f.k ly iaj,amhla tl;= lr yd,a j,g oud n; msi.kak';ïnd .;a l=l=,auia lgq bj;a lr fyda fkdlr .kak' uiaj,g msá" ñßia l=vq" wn fmaiaÜ iy ¨Kq ;jrkak' ng¾ r;a lr ;ïnd .;a biaika iaj,am fõ,djla nÈkak' msá ;jrd .;a uia len,s o tl;= lr neo.kak' bkamiq lmd .;a r;=¿EKq oud ;lald,s tlalr ;rula neÿKq miq fuhg j;=r fïi ye¢ 2 la muK tl;=lr ri wkqj ¨Kq oud ,sfmka nd .kak' msi.;a n;a Wäka fï lßh w;=rd ms<s.kajkak'

  moauisß ch,;a
  úOdhl iQmfõ§ uq¿;ekaf.hs l<ukdlre
  kõfrda îÉ fydfg,a mdkÿr¡

  uOqNdIsŒ fndr¨f.dv