නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fjr¿ cQiawjYH øjHh

fyd¢ka bÿKq fjr¨ f.ä 50 la muK ^weg bj;a lrk ,o&
¨Kq l=vq 1$2 f;a ye¢
foys hqI 1$2 fïi ye¢
j;=r 200 ñ,s ^fjr¨ Èh lsÍug&
iSks Syrup ioyd
j;=r 500 ñ,s
iSks ,Sg¾


idod.kakd wdldrh

fyd¢ka bÿKq weg bj;a lrk ,o fjr¿ j;=r ñ,s,Sg¾ 200 oud fyd¢ka Èh lr .kak' miqj thg foys hqI iy ¨Kq l=vq tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak' miqj th fmfkarhla wdOdrfhka fmrd len,s bj;a lr.kak'ta w;r;=r j;=r ñ,s ,Sgr 500 iy iSks uo.skafka Ndckhl ;nd iSks Èhjk ;=re r;a lr .kak'miqj tu r;alr.;a iSks øjKh ksjk ;=re mfilska ;nkak'th ksjqKq miq uq,ska idod.;a fjr¿ ñY%Khg tlalr fyd¢ka ñY% lr.kak' wk;=rej mehla folla muK YS;lrKfha fyd¢ka l+,a ùug ;nkak'


iQmfõ§,laIs ähqla o ,ekfrda,a

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr