නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fk,a,s cqiawjYH øjHh

weg bj;a lrk ,o fk,a,s .%Eï 250 la
ri wkqj iSks
ri wkqj ¨Kq
foys hqI hQI fïi ye¢ hqI fïi ye¢ 1$2 j;=r fldamam 4 muK


ido.kakd wdldrh

weg bj;a lrk ,o fk,a,s" ¨Kq" foys yd j;=r íf,kavrhg oud fyd¢ka íf,kav¾ lr.kak' miqj th fmfkarhla wdOdrfhka fmrd bj;a fldg thg ri wkqj iSks tl;= lr YS;lrKfha ;nd wjYH fudfydf;a § mdkhg .kak'

iQmfõ§-,laIs ähqla o,ekfrda,a

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr