නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ks,a lgfrd¿ u,a cQiawjYH øjHh

ks,a lgfrd¿ u,a 20 la muK
WKq j;=r fldamam 02 la
iSks ri wkqj


ido.kakd wdldrh

fyd¢ka fidaod .;a ks,a lgfrd¿ u,a úiaila muK Ndckhlg oud fyd¢ka kgk WKq j;=r fldamam folla oud th úkdä oyhla muK fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' miqj tu ks,a lgfrdvq u,a ;eïnQ j;=r fmfkarhla wdOdrfhka fmrd bj;a lr tys hqI muKla f.k thg ri wkqj iSks tl;= lr YS;lrKfha ;nd mdkhg .kak'


iQmfõ§ ,laIs ähqla o= ,ekfrda,a

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr