නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

lsr, cQiawjYH øjHh

bÿKq lsr, f.ä uo 4 la 5 la
j;=r ñ,s,Sg¾ 300 la
¨Kq iaj,amhla 
iSks ri wkqj


ido.kakd wdldrh

m<uqj fyd¢ka bÿKq lsr, iqÿiq  Ndckhlg oud fyd¢ka fmdä lr .kak'miqj th íf,kavrhlg oud j;=r ¨Kq tl;= lr fydÈka íf,kav¾ lr.kak'miqj th fmfkarhla u.ska fmrd tys wkjYH len,s bj;a lr.kak'thg ri wkqj iSks tl;= lr fyd¢ka ñY% lr.kak' bkamiqj iqÿiq Ndckhlg oud YS;lrKhg oud meh fol ;=klg miq mdkhg .ekSug iqÿiqh'


iQmfõ§ ,laIs ähqla o ,ekfrda,a

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr