නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a wekaâ wkshka nhsÜ


wjYH øjH 

w, f.ä 1
î Ækq f.ä 1
ri wkqj ¨Kq
.ïñßial=v iaj,amhla 
ì;a;r 1
lE,sñßia f;a ye¢ 1$2
mdkamsá fïi ye¢ 1
neo.ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh 

w, f.äh f.a%Ü lrf.k whsia j;=frka fidaod ñßld.kak' thg fpdma lr.;a Ækq" ri wkqj ¨Kq" .ïñßia l=vq" lE,sñßia" msá iaj,amhla tl;= lr fyd|g l,jï lr ì;a;rh tl;= lrkak' mEka tlla ,sm ;nd f;,a tl;= lr r;a jkúg idod.;a ñY%Kh oud ;=kS lr wvq .skaof¾ úkdä 10la fome;a;u mq¿iaid .kak'

iQmfõÈkS -ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u

Oïñl fyajdjiï