නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%kaÑ fmdgEfgda fnda,aiawjYH øjH 

f.a%Ü lr.;a w, f.ä 1
fpdmalr.;a Ækq f.ä 1
¨Kq iaj,amhla 
ñßial=vq iaj,amhla 
mdkamsá fïi ye¢ 1
ne§ug f;,a


idod.kakd wdldrh 

w, ál whsia j;=frys oud úkdä 5la ;nd j;=r ñßld.kak' thg Ækq" ¨Kq" ñßial=vq yd mdkamsá oud ñY% lr úkdä 3la ;nkak' miqj fnda, ilid .eUqre f;f,a neo.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u

Oïñl fyajdjiï