නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

Yxl¾md,swjYH øjH 

mdkamsá fldamam 2
whsiska iq.¾ fldamam 1
ri wkqj ¨Kq
.sf;,a fldamam 1$4
neo.ekSug f;,a


idod.kakd wdldrh 

mdkamsá yd whsiska iq.¾ fyd|ska y,df.k ¨Kq tl;= lr.kak' thg .sf;,a álla oud j;=r áflka ál tl;= lr wf;a fkdwef,k fia fvda tlla yod.kak' th meh 1$2la jid ;nd kej; wkd ;=kS lr fldgq yevhg lE,s lmd .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak'


iQmfõÈkS  - ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u

Oïñl fyajdjiï