නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

mdka ñks mSÜidwjYH øjH

mdka fm;s 8
fudi/,a,d Öia .%Eï 250
fld< mdg iy r;= mdg fn,a fmm¾ 2
fgduefgda fmaiaÜ wjYH m%udKhg


idod.kakd wdldrh

fn,afmm¾ fldgq yevhg l=vd len,sj,g lmd.kak' mdka fm;s hka;ug fgdaiaÜ lrf.k fgduefgda fmaiaÜ iaj,amhla ;jrkak' ta u; fld< mdg iy r;= mdg fn,afmm¾ len,s iaj,amhla oud.kak' Öia f.%aÜ lr mdka fm;s jeiS hk wdldrhg oud uOHu WIaK;ajh iys; W÷kl oud Öia WKqù hk;=re fíla lr.kak' wjidkfha mdka fm;s ;=kayq,ia yevhg lmd.kak'


iQmfõÈkS ßiald rdisla
frdah,a fr,sYa ^mqoa& iud.u

Oïñl fyajdjiï