නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾ nksiawjYH øjH

mdka msá lsf,da 01
iSks .%Eï 100
ud.ßka .%Eï 100
BiaÜ .%Eï 50
¨Kq wjYH muK
j;=r wjYH muK


idod.kakd wdldrh

<uqfjkau mdka msá iy wfkl=;a øjH yd wf;a moug j;=r oud w;ska l,jï lr neg¾ tl idod.kak'wk;=rej tu msáfuda,sh mehla muK ld,hla fyd¢ka msfmkakg ;nkak' mehlg miqj f.k tu msá fuda,sfhka msá .=,s lvd th w;ska weo wä folla muK È.g isák fia ilia lr .kak' tu msá.=,s msßisÿ ,E,a,la u; ;nd fyd¢ka frda,a lr rjqï yevh ilid .kak' wk;=rej w;ska ilid .;a tu msá negrh msmSu i|yd h<s;a meh Nd.hla muK mfilska ;nd .kak' oeka rjqï lr.;a msá fuda,sh ;eáhlg oud ng¾ nksia f.ähl yevhg rjqug kjkak' miqj Bg Wäka j;=r iaj,amhla bi ta u;g lr lr.;a iSks ;jrkak' tu nksia fmdarKqjl ;nd úkdä myf,djl ld,hla mq¿iaid .kak'

wdydr .fõIl úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr