නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ mdkawjYH øjH

mdka msá .%Eï 500
iSks .%Eï 50
ud.ßka .%Eï 50
ì;a;r 01
BiaÜ iaj,amhla
¨Kq moug
ud¿ mdka ñY%Kh iE§ug wjYH øjH
l=vd ieuka áka 01
w, .%Eï 250
îÆkq .%Eï 250
ñßia l=vq iaj,amhla
f;ïmrdÿjg f;,a iaj,amhla
moug ¨Kq


ñY%Kh idod.kakd wdldrh

uq,skau w, fidaod ;ïnd fmdä lr .kak' miqj ieuka álo fmdälr Ækq isyskajd lmd ish,a, tlg oud ñY% lr f;ïmrdÿ lr.kak'


idod.kakd wdldrh

m<uqfjka msá" iskS" ud.ßka" BiaÜ iy moug ¨Kq l=vq tlg oud j;=r iaj,amhla ñY% lr negrh idod .kak' idod.kakd ,o negrh msfmkakg mehla muK mfilska ;nd.kak' fyd¢ka msmqKq msá fuda,sfhka .%Eï iShl muK fldgia lvd fjka lr h<s;a meh Nd.hla muK msfmkakg mfilska ;nd.kak' wk;=rej msá.=,s f.k frdáhla ilik wdldrhg ;eáhla fyda msßisÿ ,E,a,la u; ;nd fyd¢ka ;=kS lr.kak' ;=kS lr.;a negrh yß ueo l,ska f;ïmrdÿ lr.;a ieuka ñY%Kh ;nd ;%sfldaKdldr yevhg kjd.kak' msá .=,s ish,a,u ta wdldrhg ilidf.k fmdarKqjl úkdä oyhla fod<yla mq¿iaid .kak'


wdydr .fõIl úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr