ඉවුම් පිහුම්

ì;a;r msrjqïDeviled  egg

 

wjYH øjH

  • ;ïnd.;a ì;a;r 6 la
  • mdia,s fld< lsysmhla
  • ¨Kq l=vq f;a ye¢ 1$4
  • ng¾ 50 g
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4

 

idok l%uh

m<uqj ;ïnd.;a ì;a;rh folg ueÈka lmd.kak' ly uo fldgi fnda,a tllg oud"thg ng¾" ¨K" .ïñßia tl;= lr l%Sï fmaiaÜ tlla yod.kak'bkamiq Nozzle 2D Ndú;d lr ì;a;r mqrjd.kak' Wäka .ïñßia l=vq álla by,d mdia,s fld<j,ska irid.kak


යුටියුබ් වීඩියෝව

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv