නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

frdla flalawjYH øjH

msá .%Eï 450
moug ¨Kq
ng¾ .%Eï 80
ì;a;r 02
isorkaf,,s fodais .%Eï 30
fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 01
msáiSks .%Eï 75
úh<s ñÈ .%Eï
foys hqI iaj,amhla
lsß ,Sg¾ 1$4


idod.kakd wdldrh

msá" fílsx mjqv¾" ¨Kq iy msá iSks tlg ñY% lr.kak' ng¾ yd weÕs,s ;=vqj,ska fyd¢ka l,jï lrkak' msßisÿ úh<s ñÈ iy foyshqI" isorka f,,s fodais Bgu tl;= lrkak' fyd¢ka .id.;a ì;a;rh lsß iu. ñY%lr tl;=lr msá wkd.kak' fuda,sh ;rul fldgiaj,g lvd tlsfkl ñY% fkdjk fia iqÿiq ;eáhl ;nd ñY%Kh u;=msgg iSks bi WKqiqu iys; fmdarKqjl ;nd mq¿iaid.kak'


wdydr .fõIl úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr