නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

úhdkd frda,aiawjYH øjH

msá udxY .%Eï 450
msá .%Eï 125
ng¾ .%Eï 30
fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 01
ì;a;r 02
msáiSks fïi ye¢ 1 1$2


idod.kakd wdldrh

´kEu mdka msá udxYhla fï i|yd Ndú; l< yel' fyd¢ka .id.;a ng¾" ì;a;r lyuoh iy msáiSks udxYhg tl;= lrf.k fyd¢ka wkd.kak' fílsx mjqv¾ yd msáo thgu ñY% lr.kak' bkamiq iqÿiq msßisÿ ,E,a,la f.k ta u;g msá iaj,amhla ta u; bi ilid .;a msá fuda,sh ;nd h<s;a fyd¢ka wkd w.,a 1$4 m%udKh ;=kS lr y;ria wdldrhg wÕ,a myla muK m%udKhg i;ria lE,s lmd .kak' tysÈ jdá iu lr.; hq;=hs' h<s tys ;=kauq¿ lene,s fol ne.ska lmd.kak' oeka tu ;=kauq¿ len,s m<,a me;af;ka mgka f.k ueo jvd >klu isák fia frda,a lrkak' th nqre,a fkdjk wdldrhg ì;a;r uo idre u.ska ;o lr .kak' miqj tu frda,a fofl<jr tlg .Efjkakg <xj msysgk fia kjkak' bkamiq tajd u;g msá iaj,amhla bi ;eáhl ;nd msfmkakg úkdä úiaila muK mfilska ;nd.kak' wk;=rej th WKqiqï fmdarKqjl ;nd úkdä úiaila muK ;eïfnkakg mq¿iaid.kak' th t<shg f.k ì;a;r idre fyd¢ka ;jrd úkdä myla muK h<s fmdarKqfõ ;nd bj;g .kak'


wdydr .fõIl -úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr