නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fydÜ fl%dia nksiawjYH øjH

msá udxY .%Eï 450
^fuu udxY Tng mdka idok ;eklska ñ,§ .; yelsh&
ng¾ .%Eï 50
fílsx mjqv¾ .%Eï 50
msá .%Eï 125 ^muK&
msá iSks .%Eï 75
ì;a;r lyuo 04
l,jï l=¿nvq f;a ye¢ 1$2


idod.kakd wdldrh

msá udxYh by; lEu i|yd ilid.kakd wdldrhgu ilid.kak' tu udxYh fíiulg oud Bg ng¾ iy ì;a;r lyuo ñY% lr moug wkd.kak' fílsx mjqv¾ msá iu. ñY% lrf.k tho fï udxYhg tl;=lr .kak' Bgu iSks" l=¿nvq f;a ye¢ Nd.hla tl;= lr.kak'

bkamiq Tn ilid .;a msá fuda,sfhka lvd fldgia lvdf.k ;eáhlg msá iaj,amhla bi ta u; tlsfklg fkd.Efjk fia ;rula wE;ska ;nd úkdä úiaila muK msfmkakg ;nkak' bkamiq th úkdä úiaila úismyl muK ld,hla  fmdarKqjl ;nd mq¿iaid .kak'


wdydr .fõIl -úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr