නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ng¾ úiaflda;=wjYH øjH

msá .%Eï 280
fílsx mjqv¾ f;a ye¢ 01
ng¾ .%Eï 125
msá iSks .%Eï 125
ì;a;r 02
fldÜgka iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

iqÿiq Ndckhl f.k thg ng¾ iy iSks fyd¢ka .idf.k kej; msá yd ì;a;r ñY%lr oud fyd¢ka w;ska wkd.kak' fuys§ Tng jqjukd m%udKhg ì;a;r tl;=lr .ekSug ie,ls,su;a fjkak' ñY%Kh moug wkd .;a miq l=vd fldgiaj,g lvd tu tla fldgila ueog fldÜgka uo len,s tlla fyda folla ;nkak' fuu ñY%Kh iqÿiq ;eáhl ;nd fi,aishia wxYl tlish wiQjl WIaK;ajhg wjka tll  mq¿iaid .kak'


wdydr .fõIl úOdhl iQmfõ§
iqcs;a wdßhr;ak

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr