නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ifudaidwjYH øjH

mdkamsg .%Eï 250
f;,a fïi ye¢ 06
j;=r wjYH ;rï 
fyd¢ka ;ïnd .;a f,dl+ w, f.ä 01
ieuka áka 01
wuqñßia lr,a 6
lrmsxpd b;a;la
iqÿÆkqq ìla 02
fmdä rgÆkq 01
rïm fld< lene,a,la
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 01
lyl=vq f;a ye¢ 1$2
lE,s ñßia fïiye¢ 01
ri wkqj ¨Kq
;lald,s f.ä 1$2


idod.kakd wdldrh

uq,skau msá álg f;,a fïiye¢ y;rla yd j;=r fhdodf.k wkd.kak' wkd.;a msá mfilska ;shd.kak'*Eka tlla <sfmka ;shd f;,a yekaola oud th r;a jQúg isyskaj ,shd.;a iqÿÆkq lrmsxpd wuqñßia oud f;ïmrdÿ jQúg îÆkq tl;= lrkak' fyd¢ka ue,jqKq úg tkai,a lrdnqkeá ñY%Kh oud .ïñßia l=vq lyl=vq yd lE,s ñßia yd l,ska ;ïnd fmdä lr.;a w, yd ieuka ñY%Kh oud u,jd .kak' oeka wjYH ;rï ¨Kq odkak' f;,a is÷Kq úg tlu fnda,hla f,iska moug oefka <sm jikak' l,ska ilid.;a msá fuda,sh h<s f.k kej; wkd fldgia yhla f,iska fjkalr f.k tl fldgila f.k ´j,dldr yevhg ;=kSlrkak' ;%sfldaKhl f,iska ;=kS lrkak' l,ska f;ïmrdÿ ñY%Kh wjYH muK th we;=<g oud j;=r .df.k jfÜg iS,a lrw,jd .kak' ifudaid tl isgqjkak mq¿jka kï moug weú;a WIaK;ajh fi,aishia wxYl 180g wjka tfla fílska fg%tfla f*dhs,a fmam¾ tlla oud f.k ifudaid ál jfÜgu ì;a;r idrh ;jrdf.k úkdä 30  fílalrkak'


m%ùK iQmfõoskS- pdkaokS u,aldka;s

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr