නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

meáiawjYH øjH

mdkamsá .%Eï 250
wjYH ;rï f;,a
j;=r iaj,amhla
 moug ¨Kq
fmdä ieuka áka 01
lrmsxpd b;a;la 
wuqñßia lr,a 3
rgÆkq f.ä 01
lyl=vq .ïñßia l=vq
f;a ye¢ 01ne.ska
lE,s ñßia fïiye¢ 02
;lald,s f.ä 01
l,ska idod.;a w, ne÷u .%Eï 300 muK
ì;a;r 01


idod.kakd wdldrh

uq,skau mdkamsá ál j;=r yd f;,a oud fyd¢ka wkd.kak' >k msáfuda,sh f.k mfilska ;shd.kak' oeka iqÿiq n÷klg f;,a oud r;a jQúg isyskaj lmd.;a wuqñßia lrmsxpd î Æqkq tl;= lr f;ïmrdÿ lrkak' ;lald,s o isyskaj lmd tl;= lrkak' fyd¢ka ue,jqKq úg .ïñßia l=vq ly l=vq yd ¨Kq l=vq iy lE,s ñßia oud l,ska fmdä lr.;a w, yd ieuka ñY%Kh oud fyd¢ka l,jï lrkak' ri n,d <sfmka ndf.k ksfjkak ;shkak' l,ska wkd.;a msá ñY%Kh f.k fldgia follg fnod ;=kSlrkak' tu tl fldgila kej; folla f,iska fnod ;=kS lrkak'

>k ke;s ;=kSu;a ke;s f,i ilid th mSßis fldamamhla f.k rjqï lmkak' rjqu jfÜgu j;=r .dkak' l,ska ilid.;a w, ñY%Kfhka fldgila tl me;a;g ;shd wfkla me;a;g kjkak weÕs,s j,ska iS,a lrkak' fï f,iska meáia ál idod.kak' fi,aishia wxYl 180 wjka tfla fílska fÜ% tll ;nd meáia j, ì;a;r idrh jfÜgu ;jrdf.k úkdä 15$20 fíla lrkak'


ප්‍රවීන සූපවේදිනී - චාන්දනී මල්කාන්ති

සුගත් ශාන්ත මොරගහකුඹුර