නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fldia weg" w, ñY% ieuka lÜ,ÜwjYH øjH

fldia weg .%Eï 250
fyd|u jrld j,ska .;a msá iys; 25
fmdä ieuka 01
w, f.ä 3
wuqñßia lr,a 3
r;=<Qkq .%Eï 200
lrmsxpd b;a;la
iqÿÆkq bÕ=re fïi ye¢ 11$2^fpdma lr.;a &
tkai,a lrdnqkeá .ïñßia fyd¢ka l=vq lr.;a fïi ye¢ 01
md,a f;,a fïiye¢ 01
wjYH ;rï ¨Kq
ì;a;r 01
ìialÜ l=vq wjYH ;rï

 idod.kakd wdldrh

uq,skau fldia weg yd w¾;dm,a fjku ;ïnd .kak' ;ïnd .;a w, fldia weg iqoao lr fmdä lr.kakak' ieuka iqoao lrkak' wuqñßia r;=Ækq wdÈ øjH fyd¢ka isyskaj ,shd.kak' ;dÉÑhla f.k f;,a fïiye¢ tlla oud uq,skau bÕ=re iqoÆkqq oud f;ïmrdÿ fjoa§ wfkl=;a lmd .;a øjH oud f;ïmrdÿ lrkak' ;ïnd .;a w," fldia weg yd ieuka wdÈh oud fyd¢ka l,jï lrkak

wjYH ;rï ¨Kq oukak' oeka ñY%Kh f;,a is£f.k fyd¢ka f;ïmrdÿ ù wjika miq <sm jid ìñka ;shkak WKqiqïj fmdä .=,s f,i ilia lrkak' fï m%udKh lÜ,Ü 50 muK iE§ug yelsh ì;a;r idrej ;=<ska tlsfkl ojgdf.k ìialÜ l=vq;jrdf.k wêYS;lrKfha ál fõ,djla ;shkak' lEug wjYH fj,djg wjka tfla lÜ,Ü 25 muK tl jrlg oud fikaáf.a%â wxYl 200 l WIaK;ajhg úkdä oyhla wjka tfla ;shkak'


m%ùK iQmfõoskS- pdkaokS u,aldka;s

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr