නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïngq f;ïmrdÿjwjYH øjH

jïngq .%Eï 500
ñßia l=vq .%Eï 05
ly l=vq .%Eï 05
ri wkqj ¨Kq
wuq ;=kmy l=vq .%Eï 05
neomq ;=kmy l=vq .%Eï 05
ishU,d ìla 04 l hqI
.ïñßia l=vq iaj,amhla
Ækq f.ähla
iqÿ Ækqq ìla 03
wuq ñßia lr,a 03
lrmsxpd iaj,amhla
l=re÷ fmd;= lene,a,la
W¿ yd,a weg iaj,amhla
f;,a iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

m%:ufhka jïngq ál isyskaj lmd.kak' bkamiqj Ndckhla <sfma ;nd th  thg f;,a iaj,amhla tlalr f;,a r;ajQ miq thg lmd .;a ¨kq" iqÿ Ækq" wuq ñßia" lrmsxpd iy l=re÷ fmd;= lene,a, yd W¿ yd,a ál tl;= lrf.k úkdä 2la muK fyd|ska f;ïmrdÿ lr.kak' wk;=rej lmd .;a jïngq ál thg tla lr fyd¢ka ñY% lr thg ly l=vq" ñßia l=vq" wuq ;=kmy l=vq" neomq ;=kmy l=vq" .ïñßia oud  fyd¢ka ñY% lr.kak' bka miq ishU,d hqI tla lr j;=r fldamam ld,la muK jïngq ñY%Khg tl;= lr thg ri wkqj ¨Kq o tl;= lr fyd|ska jid úkdä 6 la uo .skafka msi f.k jïngq fyd¢ka ;eïî we;akï <sfmka bj;g .kak

iQmfõ§ lúIal pkaoSmTaru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï