නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

wrdì l%uhg rdaiaÜ lr .;a jïngq


wjYH øjH

jïngq f.ä 02
ri wkqj ¨Kq
;ysks fidaia f;a ye|s 2
iqÿ Ækq ìla 01
foys f.ähl hqI
iQÿre l=vq iaj,amhla
md¾ia,s l=vd b;s 02 la
T,sõ Ths,a fïi yekaola


idod .kakd wdldrh

m<uqj <sm u; ;eáhla ;nd jïngq f.äj, we;=<; fyd¢ka ;eïfnk ;=re mq¿iaid .kak' bka miq jïngq f.äfha ms<siaiqKq fmd;a; bj;a lr oud b;sß fldgi isyskaj lmd  .kak' lmd.;a fldgia ál Ndckhlg oud thg ;ysks fidaia tlalr f.k l=vd len,s j,g lmd .;a iqÿ Ækq iy ñßld .;a foys hqI" iQÿre l=vq iaj,amh iu. ri wkqj ¨Kq o tlalr jïngq len,s fkdisák fia fyd¢ka ñY% lrf.k thg isyskaj lmd.;a md¾ia,s iy T,sõ f;,a fïi yekao oud ñY% lr.kak'

iQmfõ§lúIal pkaoSm Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï