නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïngq lßhwjYH øjH

jïngq .%Eï 500
Ækq f.ähla
wuq ñßia lr,a 03
l=re÷ lE,a,la
ñßia l=vq .%Eï 05
wuq ;=kmy l=vq .%Eï 05
ly iaj,amhla
W¿ yd,a weg iaj,amhla
iSks ri moug
lrmsxpd
ri wkqj ¨Kq
f;,a iaj,amhla
fmd,a nEhl lsß
iqÿ Ækq ìla 03


iod.kakd wdldrh

m<uqj jïngq ál isyskaj lmdf.k Ndckhla <sm ;nd th r;a jQ miq thg f;,a tl;= lr.kak' f;,a ál r;a jQ miq thg isyskaj lmd .;a jïngq tla lr rkajka mdg jk;=re neo .kak' bka miq fjk;aa Ndckhla <ssm ;nd thg f;,a iaj,amhla tlalr th r;a jQ miq isyskaj lmd .;a Ækq" iqÿ Ækq" lrmsxpd" wuq ñßia oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak' tu f;ïmrdÿjg W¿ yd,a" ly l=vq" ñßia l=vq" wuq ;=kmy l=vq" ¨Kq o tlalr wvq .skaof¾ msi.kak' tu ñY%Khg neo .;a jïngq ál o tlalr fyd|ska l<jï lr fmd,a lsß o tlalr wvq .skaof¾ fmd,a lsß ál ysf|k ;=re msif.k <sfmka bj;g .kak'

iQmfõ§ lúIal pkaoSmTaru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï