ඉවුම් පිහුම්

ieuka iekaâúÉ


wjYH øjH

  • mdka fm;s 6
  • len,s lr.;a ieuka 100 g
  • wn l%Sï f;aye¢ 1
  • ng¾ fïi ye¢ 3
  • ;lald,s fidaia f;a ye¢ 5
  • ¨Kq l=vq f;aye¢ 1$4
  • .ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2

 

idok l%uh

fnda,a tll ieuk" ng¾" wn l%Sï ;lald,s fidaia" ¨Kq l=vq" .ïñßia tl;= lr fmaiaÜ tlla idod .kak'idod.;a fmaiaÜ tl mdka fm;sj, ;jrd jdálmd" ;=ïyq,ia yevhg lmd kej;;a ;=ïyq,ia yevhg lmd .kak'

 


යුටියුබ් වීඩියෝව

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv