නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

jïngq i,dohwjYH øjH

jïngq .%Eï 250
Ækq f.ähla
iqÿ Ækq ìla 04
wuq ñßia lr,a 04
ri wkqj ¨Kq
.ïñßia l=vq iaj,amhla
foys f.ä 01
iSks iaj,amhla

iod.kakd wdldrh

m<uqj jïngq iy Ækq" iqÿ Ækq ál Tn leu;s wdldrhg lmd .kak' bka miq lmd .;a jïngq ál iy iqÿ Ækq ál .eUqre f;f,a rkajka mdg jk;=re neo.kak' miqj jïngq ál iy iqÿ Ækq ál t<shg f.k tu f;,a tlg wuq ñßia lr,a ál o oud neo.kak' bka miq neo .;a jïngq" iqÿ Ækq"  wuq ñßia yd  lmd .;a Ækq ál tlalr thg ri wkqj ¨Kq" iSks" .ïñßia l=vq iy foys hqI tla lr ñY% lr.kak'

iQmfõ§ lúIal pkaoSm Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï