නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

m%xY l%uhg Tï,Ü ie,âwjYH øjH

ì;a;r 8
ng¾ fïi ye|s 1
isyskaj lmd Ækq f.ä 01
;,d .;a iqÿÆkq" lrdnqkeá
isyskaj lmd .;a md¾ia,s fld< iaj,amhla
isyskaj lmd .;a neis,a iaj,amhla
isyskaj lmd.;a Tarragon fïi ye¢ 1$2
Double cream fïi ye|s 2
f;,a iaj,amhla
i,do fld< iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

fkdkaiaála mEka tlla <sm u; ;nd thg ng¾ oud WKq lr uDÿ jk f;la wvq ;dmhla u; ÆQkq iy iqÿÆQkqq msi.kak' thg neis,a iy mdia,s l,jï lrkak' bkamiq n÷klg oud.kak' lS%sï iy ì;a;r tlg oud fyd¢ka ñY% lrkak' miqj kej;;a kkaiaála mEka tl <sm u; ;nd f;,a álla r;a lrkak' negrfhka y;frka tlla mEka tl ;=<g j;a lr uDÿ f,i msi .kak' Tï,Ü tl ilid háka ÿUqre jk f;la ilia l< ì;a;rh mEka tflys odrfha ueog weo .kak' msÕdkla u; i,do fld< w;=rd Tï,Ü tl ;=fkka mx.=jlg kud tA u; w;=rd Tï,Ü i,doh ms<s.kajkak'


iQmfõ§ -- lúIal pkaoSm
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï