නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

fn%dfld,s ñY% ì;a;r i,dohwjYH øjH

ì;a;r 04
fn%dfld,s .%Eï 50
Ækq fld< .%Eï 20
Ækq f.ä 01
wuq ñßia lr,a 02
ri wkqj ¨Kq
.ïñßia l=vq iaj,amhla


idod .kakd wdldrh

m<uqj fn%dfld,s .%Eï 50 f.k th Ndckhlg oud thg WKq j;=r fldamamhla oud úkdä 5 muK ;nd th Ndckfhka bj;g f.k isyska len,sj,g lmd .kak' Ækq fld< ál iy Ækq f.äho f.k l=vd len,s j,g lmd f.k bka miqj Ndckhla f.k ì;a;r 04 lvd oud thg lmd .;a fn%dfld,s" Ækq fld<" Ækq iy wuq ñßia ál oud fyd¢ka ñY% lrf.k  thg ri wkqj ¨Kq iy .ïñßia tla lr f.k <sm u; mEka tla ;nd r;a jQ miq thg f;,a iaj,amhla thg idod .;a ñY%Kh tla lr úkdä 5 muK mshklska jid msi .kak' úkdä 5 lg miq Tï,gh Ækq fm;s" wuq ñßia ñY% n÷klg oud .kak'


iQmfõ§lúIal pkaoSm
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï