නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l%siams ì;a;r i,dohwjYH øjH

ì;a;r 06
ri wkqj ¨Kq
.ïñßia l=vq
mdka msá .%Eï 40
uid,d l=vq iaj,amhla
j;=r fldamam 1$3
lsß fldamam 1$3
mdka l=vq fldamam 01
Ækq .%Eï 100
wuq ñrsia .%Eï 50
;lald,s .%Eï 50

idod.kakd wdldrh

1' mshjr

Ndckhla f.k ì;a;r 06 lvd oud thg .ïñßia l=vq iy ri wkqj ¨Kq tlalr fyd¢ka ñY% lr.kak' bka miqj fldgq yeve;s ;eáhla f.k tu ;eáh u;g fmd,af;,a iaj,amhla oud th ;eáfha wf,am lr .kak' bka miqj ì;a;r ñY%Kh fmd,a f;,a wdf,am lr .;a ;eáhg oud tys Wv fyd¢ka wdjrKh lr.kak bkamiqj Ndckhla f.k <sfma ;nd thg j;=r fldamam 02 la muK oud fyd¢ka r;alr f.k th ì;a;r ñY%Kh tl;= lr .;a ;eáfha r;a ú ;sfnk j;=r tl u; ;nd tu Ndckh jid úkdä 15 la muK yqud,fhka ;ïnd f.k úkdä 15 lska muK th <sfmka bj;a lr f.k ;Sre yevh g lmd Ækq" wuq ñrsia" ;lald,sj,ska idod .;a i,doh iu. lEug .kak' 


2' mshjr

l=vd Ndckhla f.k thg mdka msá .%Eï 30 la" uid,d l=vq iaj,amhla" ri wkqj ¨Kq tlalr fyd|ska l,jï lr f.k thg j;=r fldamam 1$3 iy lsß fldamam 1$3 tla lr  th negrhla  jk ;=re ñY% lr.kak' bka miqj lmd .;a ì;a;r ;Sre f.k tu negßfha  ;jrdf.k th wdmiq mdka l=vq ñY%Kfha o ;jrd .eUqre f;f,a rkajka meye jk ;=re neo f.k i,do fld< iu. lEug .kak'


iQmfõ§lúIal pkaoSm
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï