නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

t.a f,d,sfmdma ie,â


wjYH øjH

;ïnd .;a ì;a;r 05
ñßia l=vq f;a ye¢ 01
ri wkqj ¨Kqq
ly l=vq f;a ye¢ 01
wuq ñßia lr,a 02
lv, msá f;a ye¢ 01
yd,a msá f;a ye¢ 01
fldaka msá f;a ye¢ 01
ì;a;r 01
iqÿ Ækq ìla 03
l=vdjg lmd.;a bÕ=re iaj,amhla
Ækq f.ä 01
fldgq yevhg lmd.;a ud¿ ñßia lr,a 01
fidahd fidaia f;a ye¢ 01
;lald,s fidaia fïi ye|s 03


idod.kakd wdldrh

m<uqj ;ïnd .;a ì;a;r ál f.k tys ly uoh bj;a lr iqÿ uo ál isyskaj lmd f.k th Ndckhlg oud bka wk;=rej thg ñßia l=vq" ly l=vq" lmd .;a wuq ñßia" lv, msá" yd,a msá" fldaka msá iy ri wkqj ¨Kq o tlalr thg ì;a;rhla lvd oud th fyd¢ka ñY% lr.kak' bka miq tu ñY%Kh f.k thska l=vd fnda, idod f.k tajd .eUqre f;f,a rkajka meye jk ;=re neo .kak' miqj <sm u; n÷kla ;nd f;,a iaj,amhla tlalr thg lmd.;a iqÿ Ækq" bÕ=re" ¨Kq" ud¿ ñßia yd ;lald,s tla lr .kak' miqj fidahd fidaia tla lr f.k fyd¢ka ñY% lr .kak' úkdä 2 lska muK ;lald,s fidaia iy j;=r iaj,amhla o tlalr neo .;a ì;a;r ál o ñY% lr.kak'


iQmfõ§lúIal pkaoSm
Taru Villas (Pvt) Ltd

Oïñl fyajdjiï