නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

idïndre l=vq ñY%KhwjYH øjH

úh<s ñßia lr,a .%Eï 100
fld;a;u,a,s .%Eï 100
lv, mßmamq .%Eï 20
f;dar mßmamq fyda uhsiQ¾ mßmamq  .%Eï 20
W÷ weg .%Eï 20
yd,a weg .%Eï 20
iQÿre .%Eï 10
uyÿre .%Eï 10
fmreïldhï .%Eï 03
ly .%Eï 03

idod.kakd wdldrh

by; l=¿nvq ish,a, fjk fjku uo .skafka lnf,a neo.kak' bkamiq isis,a jkakg ;nd wUr.kak' wjidkfha ly l=vq yd fmreïldhï oud kej; jrla ñY%lrf.k úh<s n÷kl wiqrd.kak'


f,dIdka fndr¿f.dv
RRK Home Made Spices Shop 
msgfldaÜfÜ

Oïñl fyajdjiï