නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

riï l=vq ñY%KhwjYH øjH

fld;a;u,a,s .%Eï 40
lrmsxpd fld< iaj,amhla
.ïñßia .%Eï 30
iQÿre .%Eï 30
lv, mßmamq .%Eï 50
f;dar mßmamq .%Eï 50
úh<s ñßia lr,a 10
ly l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

by; l=¿nvq ish,a, fjk fjku lnf,a neof.k ksfjkakg yer wUrd.kak' bka miqj ly l=vq iaj,amhla oud kej; jrla ñY%lr.kak' wjidkfha úh<s n÷kl wiqrd.kak'


f,dIdka fndr¿f.dv
RRK Home Made Spices Shop 
msgfldaÜfÜ

Oïñl fyajdjiï