නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

.rï uid,d ñY%KhwjYH øjH

fld;a;u,a,s .%Eï 30
.ïñßia .%Eï 20
iQÿre .%Eï 20
lrdnqkeá .%Eï 10
uyÿre .%Eï 30
weksiagd¾ 8 la
jidjdis 4 la
tkid,a .%Eï 20
l=re÷ lene,a,la ^wÕ,a 4 l muK&
l=re÷ fld< 2
idÈlald f.ähla


idod.kakd wdldrh

by; l=¿nvq j¾. ish,a, fjk fjku uo .skaof¾ lnf,a neof.k ksfjkakg yßkak' neo.;a ish,a, ksfjkakg yer tlg oud wUrdf.k úh<s n÷kl wiqrd fyd¢ka jid ;nkak'


f,dIdka fndr¿f.dv
RRK Home Made Spices Shop 
msgfldaÜfÜ

Oïñl fyajdjiï