නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ce*akd lß mjqv¾wjYH øjH


keá rys; úh<s ñßia lr,a .%Eï 100
fld;a;u,a,s .%Eï 100
iQÿre .%Eï 30
uyÿre .%Eï 40
W¿yd,a .%Eï 15
ly .%Eï 05
.ïñßia .%Eï 25
yd,a .%Eï 15


idod.kakd wdldrh

ly l=vq yer wfkla l=¿nvq j¾. ish,a, uo .skaof¾ lnf,a neo.kak' neo.;a l=¿nvq ksfjkakg yer wUrd.kak' wUrd.kakd wjia:dfõ ly l=vq tl;= lr.kak'


f,dIdka fndr¿f.dv
RRK Home Made Spices Shop 
msgfldaÜfÜ

Oïñl fyajdjiï