නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

ud¿ lß ñY%Khidod.kakd wdldrh


ñßia lr,a .%Eï 50
fld;a;u,a,s .%Eï 100
iQÿre .%Eï 50
uyÿre .%Eï 20
.ïñßia .%Eï 20
W¿yd,a .%Eï 10
l=re÷ lene,a,la
wn .%Eï 5
lrmsxpd$ rïfma 
úh<s bÕ=re len,s 04
úh<s iqÿÆkq ìla 04 
ly l=vq iaj,amhla


idod.kakd wdldrh

m<uqj bÕ=re" iqÿÆkq wõfõ fõ,d mfilska ;nkak' wfkla ish¨u l=¿nvq j¾. uo .skafka fjk fjku neof.k ksfjkakg yer bÕ=re" iqÿÆkq we;=¿ ish,a, tlg oud wUrd.kak' wjidkfha ly iaj,amh tl;= lr kej; ñY%lr.kak'


f,dIdka fndr¿f.dv
RRK Home Made Spices Shop 
msgfldaÜfÜ

Oïñl fyajdjiï