ඉවුම් පිහුම්

Toast Cake


wjYH øjH

  • ng¾ 50g
  • iSks 50g
  • ì;a;r 1
  • fílska mjqv¾ f;a ye¢ 1$2
  • jeks,d f;a ye¢ 1
  • fmam¾ tlla iy Toaster tlla
  • ng¾ whsisx - ng¾ 50 g
  • whsisx iSks 150 g
  • ñY% lr fldgia follg fjka lr tla fldgila fld< j¾Kh lr .kak
  • whsisx lsÍug fkdfi,a kïn¾ 18 g .e,fmk 67 fld< i|yd wjYHhs


idok l%uh

ng¾ iy iSks îÜ lr.kak bkamiq thg ì;a;r oud whisk lr .kak mdkamsáj,g fílka mjqv¾ tl;= lr ñY% lrf.k negrhg oud .kak yekaolska l,jï lr r;ajQ Toast  Oven tfla od,d Toast lr.kak lE<sj,g lmd Cup Cake fmam¾ u; ;sh,d irid .kak


යුටියුබ් වීඩියෝව

m%ùK flala ks¾udK Ys,amsKS
iy iQmfõ§kS
ÿYdka;s uokdhl

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv