නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

ඉවුම් පිහුම්

l=l=,a uia l=reudwjYH øjH

iqoao lr.;a l=l=f<la
;lald,s .%Eï 100 
isyskaj lmd.;a Ækq .%Eï 100
lmd.;a wuq ñßia lr,a 5
f;,a iaj,amhla
l=re÷ lene,a,la
rïfm" lrmsxpd
bÕ=‍re" iqÿÆkq wUrd .kak
ri moug ¨‍Kq
ñßia l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 2
fld;a;u,a,s l=vq f;a ye¢ 1


idod.kakd wdldrh

l=l=<d fyd¢ka fidaod .kak' ¨‍Kq" ;lald,s" b.=re iqÿÆkq" ñßia l=vq" lmd.;a Ækq f.äfhka Nd.hla muK" wuq ñßia iy ilid.;a wfkl=;a ish,a, ñY%lr wkd.kak' f;,a r;alr rïfm" lrmsxpd"l=re÷ yd bÕ=‍re" b;sß Ækq rkajka mdg jk;=re nÈkak' l=l=<d iu. wkd.;a ñY%Kh ^l=l=<d mqrd ojgd& rkajka mdg jk;=re neo.kak'

úOdhl iQmfõ§-iqñ;a rx.k

iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr